Mijn fotografie

Fotograferen begint met kijken en observeren van de werkelijkheid, mijn foto’s zijn geen exacte weergave daarvan, het is mijn interpretatie, mijn perspectief. Mijn gevoel en beleving bepalen het moment dat ik vastleg, de wijze waarop en welk deel van de werkelijkheid.

Er is onrust en verandering, niets is perfect of blijvend, maar door stil te staan ervaar ik ruimte en oneindigheid, rust en stilte. Ik zie schoonheid in krachtige vormen van installaties en constructies en wil die zichtbaar maken. De onderwerpen en elementen zijn verschillend, maar mijn behoefte is dezelfde. De esthetische schoonheid van wat ik ervaar, voel en zie, onthullen en omzetten in beelden. En daarmee zichtbaar voor degene die niet kijkt, maar ziet en zo wordt verrijkt met een nieuwe belevingswereld.

Observatie creëert een beeld in mijn hoofd en mijn foto is de basis voor de ontwikkeling daarvan. Dat kost tijd, incubatietijd, het beeld moet tot wasdom worden gebracht. Soms gaat dat snel, soms neemt dat maanden, soms jaren. Het beeld moet ontwikkelen en groeien om klaar te zijn, om het levenslicht te zien, om te delen met de wereld.

Om esthetische schoonheid te destilleren uit de werkelijkheid, kijk ik naar de visuele aanwijzingen die de foto mij geeft, aanwijzingen die bepalen welke richting het uit moet, bepalen wat het beeld moet zijn. Welke uitsnede, welke verzadiging, storende elementen die moeten verdwijnen.

Mijn beelden bieden herkenning en houvast door de objecten en elementen die zijn vastgelegd. Maar ze bieden ook ruimte voor interpretatie, voor emoties en gevoelens, rust en verstilling of reden tot nadenken, teweeggebracht door de verbinding die de kijker maakt met het beeld, omdat het aanspreekt, tegen hem praat.

Fotografie is zelfreflectie, het is autobiografisch, ik kan geen beelden maken zonder te zijn wie ik ben. Daarmee weerspiegeld elk beeld een deel van mijzelf en met elk nieuw beeld is steeds meer te zien, maar nooit totaal. Nieuwsgierigheid blijft, naar wat nog komen gaat.

Wiepke Folkerts

My photography

Photography starts with looking and observing reality, my photos are not an exact representation of it, it is my interpretation, my perspective. My feeling and experience determine the moment that I capture, the way in which and which part of reality.

There is restlessness and change, nothing is perfect or permanent, but by standing still I experience space and infinity, peace and quiet. I see beauty in powerful forms of installations and constructions and want to make them visible. The subjects and elements are different. But my need is the same. To reveal and convert the aesthetic beauty of what I experience, feel and see, into images. And thus make it visible to the person who does not look, but sees and is thus enriched with a new world of experience.

Observation creates an image in my head and my photo is the basis for its development. That takes time, incubation time, the image has to be brought to fruition. Sometimes that goes quickly, sometimes it takes months, sometimes years. The image must develop and grow in order to be ready, to see the light of day, to share with the world.

To distil aesthetic beauty from reality, I look at the visual clues that the photo gives me, clues that determine which direction to take, determine what the image should be. Which crop, which saturation, disturbing elements that have to disappear.

My images offer recognition through the objects and elements that have been captured. But they also offer room for interpretation, for emotions and feelings, peace and tranquility or reason to think, brought about by the connection that the viewer makes with the image, because it appeals, talks to him.

Photography is self-reflection, it is autobiographical, I cannot create images without being who I am. Each image thus reflects a part of myself and with each new image more and more can be seen, but never completely. Curiosity remains, what is yet to come.

Wiepke Folkerts

<strong></strong>

No one can put out the light that comes from within. 

Publiceren op LinkedIn
Delen op Facebook
Tweet deze webpagina
deel dit op: